Ngày đăng 22/10/2020 | 09:51 AM 

Thống nhất trọng tâm tài liệu và hoạt động bồi dưỡng CBQLCSGDPT

(Naem)  
Thông tin mô tả trong thẻ alt
Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Trong ba ngày (29/9 - 1/10) Hội thảo – Tập huấn giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt triển khai mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, tại Tp Vinh, tỉnh Nghệ An, các nhóm biên soạn tài liệu và các giảng viên QLGD chủ chốt đã thảo luận sôi nổi, tích cực và có trách nhiệm cao với tinh thần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Vụ Giáo dụcTrung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục Cơ sở vật chất (Bộ GDĐT) về đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới quản trị trường học, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Đã thống nhất cao các nội dung trọng tâm của tài liệu, thiết kế tổ chức hoạt động bồi dưỡng CBQLCSGDPT theo hướng sát thực tế, phù hợp với các yêu cầu chỉ đạo của Bộ GDĐT, sẵn sàng cho hoạt động bồi dưỡng trong tháng 10 này.


Thông tin mô tả trong thẻ alt
TS Đặng Văn Huấn, PGĐ Ban quản lý Chương trình ETEP phát biểu kết luận Hội thảo.
Phát biểu kết luận Hội thảo – Tập huấn, TS Đặng Văn Huấn, PGĐ Ban quản lý Chương trình ETEP nêu rõ, sau Hội thảo này, các nhóm biên soạn tiếp tục hoàn thiện bộ tài liệu, có sự thống nhất các mô đun 1,2,3,4 thành một chỉnh thể, gắn kết, để thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Đồng thời, xây dựng và thực hiện các kế hoạch về sử dụng, bố trí, bồi dưỡng giáo viên, kế hoạch khai thác, sử dụng, huy động, cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ dạy học, giáo dục và kế hoạch tài chính phù hợp để thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục có chất lượng, hiệu quả, đạt mục tiêu giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thông tin mô tả trong thẻ alt

Các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thảo luận, chuyển giao và phát triển tài liệu.

PGĐ Đặng Văn Huấn cho rằng, tài liệu ba mô đun 2,3,4 cần thống nhất mẫu kế hoạch sử dụng, khai thác nguồn lực con người (trọng tâm là giáo viên), cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ và tài chính thống nhất để học viên thực hành, làm bài tập. Đồng thời, cập nhật văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, đặc biệt là Điều lệ trường Tiểu học tại Thông tư số  28/2020/TT-BGDĐT và Điều lệ trường THCS-THPT tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT và các văn bản chỉ đạo mới ban hành về các lĩnh vực nhân sự, cơsở vật chất.

Đối với tài liệu, học liệu trên hệ thống LMS, các Ban xây dựng tài liệu tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và cập nhật nội dung tài liệu, học liệu sau thẩm định đảm bảo tính chính xác, sư phạm và thẩm mỹ trên hệ thống LMS.

Ngay sau khi Bộ phê duyệt cho phép sử dụng tài liệu, Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với các trường ĐHSP tổ chức Hội thảo - Tập huấn sử dụng tài liệu cấp trường cho tất cả giảng viên QLGD chủ chốt tham gia bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán năm 2020.

Thông tin mô tả trong thẻ alt

TS Lê Thiị Kim Anh, chuyên gia tư vấn BQL Chương trình ETEP giới thiệu về nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục trong hoạt động bồi dưỡng.

Để hoạt động bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giảng viên QLGD chủ chốt nắm vững nhiệm vụ của mình trong hoạt động bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng CBQLCSGDPT đại trà qua Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS; Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu và đặc biệt nắm vững các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT để giúp CBQLCSGDPT thực hiện nhiệm vụ học tập trong quá trình bồi dưỡng. Trong thời gian học trực tiếp (3 ngày), giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt chủ yếu tổ chức cho học viên thực hành, thảo luận về các nhiệm vụ của CBQLCSGDPT trong quản trị nhận sự, tài chính, CSVC,TB,CN giáo dục trong nhà trường để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từ kết quả Hội thảo – Tập huấn này, các trường ĐHSP, Học viện QLGD, các giảng viên QLGD chủ chốt tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về phát triển tài liệu và triển khai bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán giai đoạn tiếp theo.


Đặng Thị Huệ ETEP MOET
Lượt xem: 95  |  Chia sẻ: 0