CƠ CẤU TỔ CHỨC

PGS.TS. Trần Hữu Hoan

 • Chức danh: Phó Giám đốc Học viện
 • Mobile:
 • Email:
 • Website:
 • Facebook:

Tổng chỉ đạo chương trình ETEP Học viện quản lý giáo dục

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 • Chức danh: Phó Giám đốc Học viện
 • Mobile:
 • Email:
 • Website:
 • Facebook:

Trưởng Ban Giám sát thực hiện chương trình ETEP Học viện Quản lý giáo dục

ThS. Kim Mạnh Tuấn

 • Chức danh: Phó Chánh VP Học viện
 • Mobile: 961016919
 • Email:
 • Website:
 • Facebook:

Phụ trách VP ETEP, điều phối chương trình

ThS. Phùng Thị Lý Hằng

 • Chức danh: Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục
 • Mobile:
 • Email:
 • Website:
 • Facebook:

Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục

PGS.TS. Phạm Quang Trình

 • Chức danh: Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục
 • Mobile:
 • Email:
 • Website:
 • Facebook:

Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục

ThS. Nguyễn Thị Hồng

 • Chức danh: Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục
 • Mobile:
 • Email:
 • Website:
 • Facebook:

Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục

TS. Ngô Thị Thùy Dương

 • Chức danh: Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục
 • Mobile:
 • Email:
 • Website:
 • Facebook:

Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục

ThS. Lê Thành Kiên

 • Chức danh: Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện Quản lý giáo dục
 • Mobile:
 • Email:
 • Website:
 • Facebook:

Thành viên Ban quản lý ETEP Học viện quản lý giáo dục