GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ETEP HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Giới thiệu Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

Tên tiếng Anh: Enhancing Teacher Education Program

Tên viết tắt: Chương trình ETEP

Chương trình do Ngân hàng thế giới cho vay vốn với tổng mức đầu tư 100 triệu USD, thực hiện từ năm 2016 đến năm 2021, được triển khai tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học sư phạm được lựa chọn.
Mục tiêu tổng thể của dự án là phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và  cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.
 
Trong đó, mục tiêu cụ thể gồm:
 
- Nâng cao năng lực và phát huy vai trò nòng cốt của các trường sư phạm trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông;
 
- Tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý các cấp;
 
- Hỗ trợ quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua việc bồi dưỡng qua mạng và cốt cán do các trường sư phạm quản lý.
 
Giới thiệu Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)
Chương trình do Ngân hàng thế giới cho vay vốn với tổng mức đầu tư 100 triệu USD, thực hiện từ năm 2016 đến năm 2021, được triển khai tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học sư phạm được lựa chọn.
 
Mục tiêu tổng thể của dự án là phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và  cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.
 
Trong đó, mục tiêu cụ thể gồm:
 
- Nâng cao năng lực và phát huy vai trò nòng cốt của các trường sư phạm trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông;
 
- Tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý các cấp;
 
- Hỗ trợ quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua việc bồi dưỡng qua mạng và cốt cán do các trường sư phạm quản lý.