Ngày đăng 23/11/2018 | 12:11 AM 

Thông báo số 1: Hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm"

(Naem) Trường Đại học Vinh phối hợp Ban quản lý chương trình ETEP tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm.
Trường Đại học Vinh phối hợp Ban quản lý chương trình ETEP tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm.
Hội thảo là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

1. Mục tiêu hội thảo

Hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm.

2. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

- Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm;

- Mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong trường đại học đa ngành;

- Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo tiếp cận năng lực;

- Nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh mới;

- Xây dựng trường thực hành sư phạm trong đào tạo giáo viên;

- Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa trường đại học với trường phổ thông trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Ngày 04 tháng 11 năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An).

4. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo

Bài viết tham dự hội thảo được định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 35mm, lề phải: 25mm. Giãn dòng 1,3.  Bố cục của bài viết theo mẫu gửi kèm.

5. Thời hạn gửi bài và đăng ký tham dự:

Bài viết toàn văn tham gia hội thảo gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: taidd@vinhuni.edu.vn trước ngày 20/10/2017. Kỷ yếu hội thảo sẽ được Nhà xuất Đại học Vinh xuất bản sau hội thảo.

Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo qua địa chỉ email: taidd@vinhuni.edu.vn trước ngày 25/10/2017 với đầy đủ thông tin: Họ và tên; học hàm, học vị; cơ quan công tác; điện thoại; địa chỉ nhận giấy mời qua đường bưu điện. Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu trước ngày 01/11/2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Vinh. Điện thoại 0912.920.299.
Ban biên tập
Lượt xem: 800  |  Chia sẻ: 0